Judet
Pagini
Categorii
Vopsea de par

Analize medicale : Fosfor urinar

Interval optim: 400 - 1300

Scaderi ale fosforului urinar apar in:
- hipoparatiroidism;
- pseudohipoparatiroidism;
- intoxicatia cu vitamina D

Descriere
Dupa calciu, fosforul este cel mai abundent element mineral din organism, aflandu-se in orice tesut. Fosforul reprezinta 1% din greutatea corpului, ceea ce inseamna ca in organismul unui adult se gasesc cca. 600-700 g P sub forma de diversi fosfati anorganici si organici. Din aceasta cantitate 85% intra in constitutia scheletului, 6% in muschi, iar 9% in nervi si sange. Aproximativ 70% din fosforul din sange este prezent in forma organica, in principal fosfolipide, restul fiind fosfor anorganic, sub forma de ortofosfati (H2PO4-, HPO42-), care rezulta din ionizarea secventiala a acidului fosforic.Fosfatul este anionul intracelular principal; in celula, fosforul este in principal implicat sub forma de fosfor organic in metabolismul glucidic si lipidic sau este legat de proteine si doar o mica parte este prezenta ca ion fosfat.Conditiile care faciliteaza legarea organica a fosforului implica transportul ionilor fosfati din spatiul extra- in cel intracelular; astfel eliberarea de insulina indusa de glucoza induce transportul glucozei si ionilor fosfati in celulele musculare si hepatice.Fosforul intra in compozitia oaselor si a dintilor, este unul din constituentii acizilor nucleici, nucleoproteinelor, fosfolipidelor din membranele celulare; este de asemenea implicat in mentinerea echilibrului acido-bazic, in stocarea si transferul de energie, in procese enzimatice, stimuleaza contractia musculara si este necesar pentru mentinerea  activitatii neuronale.Fosfatul este prezent in multe produse alimentare (carne, vegetale), absorbtia intestinala a fosforului depinzand linear de aportul de fosfat si numai o mica parte este absorbita activ, dependenta de 1,25(OH)2D3 [mecanism care devine important in cazurile asociate cu nivel crescut de 1,25(OH)2D3]. Rinichii sunt principalii reglatori ai homeostaziei fosforului; aproximativ 80% din cantitatea filtrata glomerular este reabsorbita in tubii proximali si 10% in tubii distali. Fosfatul este transportat de doi cotransporteri Na+/fosfat prin marginea in perie a membranei tubilor renali. PTH faciliteaza excretia renala a fosfatului prin inhibarea transportului Na-dependent. Alti hormoni joaca de asemenea un rol in reglarea transportului fosfatului: hormonul de crestere, IGF1, insulina, hormonii tiroidieni, 1,25(OH)2D3 reduc excretia fosfatului; calcitonina, factorul natriuretic atrial, EGF, TGF-α, glucocorticoizii cresc efectul excretor.
Recomandari
Recomandari pentru determinarea fosforului urinar:
- evaluarea balantei fosfo-calcice si a nefrolitiazei.
Pregatire pacient
Nu este necesara.
MetodaSe foloseste metoda spectrofotometrica (colorimetrica).
Pentru cadre medicale
Specimen  recoltat - a) urina din 24 ore; la ora 7 dimineata pacientul urineaza si nu retine aceasta urina, apoi colecteaza intr-un vas de plastic toate emisiunile de urina pana la ora 7 dimineata in ziua urmatoare, inclusiv; se omogenizeaza urina recoltata; se masoara intreaga cantitate, se retin 100 mL in pahar de plastic de unica folosinta pentru urina; nu se folosesc conservanti; ambele recipiente trebuie sa fie bine inchise cu capac, se  pastreaza la 2–8ºC pana in momentul lucrului; b) o proba de urina spontana (preferabil, prima urina de dimineata).
Recipient de recoltare - a) vas de plastic de 2-3 L si pahar de plastic pentru urina (unica folosinta), pe care se noteaza cantitatea totala de urina din 24 ore; b) eprubeta pentru urina.
Cantitate recoltata - a) toata urina din 24 ore din care se retine 100 ml; b) 10 ml.
Prelucrare necesara dupa recoltare - acidifiere la pH =1-4, cu acid clorhidric 6 N.
Stabilitate proba - 5 zile la temperatura camerei 18 -28°C; 5 saptamani la 2 -8°C; 6 luni la -18°C.

Limite si interferente
Dieta cu un continut bogat in potasiu scade excretia renala de fosfati, generand hiperfosfatemie. Copiii cu talasemie pot prezenta hiperfosfaturie ce genereaza deficienta de fosfor.
Interferente medicamentoase:
Cresteri:- acetazolamida, L-alanina, asparaginaza, aspirina, bicarbonat, saruri de bismut, calcitonina, corticosteroizi, dihidrotachysterol, hidroclorotiazida, metolazon, fosfati,  triptofan, valina, vitamina D.Scaderi:- antiacide care contin aluminiu.

Vezi toate tipurile de analize medicale


Informatii firma
  • Categorie:Biochimie generala si Proteine specifice
Adresa

Engleza
Medical tests: Phosphorus urine optimum range: 400 - 1300 decreases urinary phosphorus appear: - hypoparathyroidism - pseudohipoparatiroidism - vitamin D intoxication DescriereDupa calcium, phosphorus is the most abundant mineral element in the body, being in any tissue. Phosphorus is 1% of body weight, which means that an adult body there are approx. 600-700 G P in the form of various inorganic and organic phosphates. Of this amount 85% fall in the constitution of the skeleton, muscles 6% and 9% in the nerves and blood. Approximately 70% of phosphorus in the blood is present in organic form, mainly phospholipids, the remainder being inorganic phosphorus in the form of orthophosphate (H2PO4-, HPO42-), resulting from sequential ionization fosforic.Fosfatul acidis the main intracellular anion, in the cell, phosphorus is primarily involved in the form of organic phosphorus in the metabolism of carbohydrates and fat or protein bound and only a small part is this that facilitates ion binding fosfat.Conditiile organic phosphorus transport involve phosphate ions of extra space in the intracellular, thus induced insulin release wlucoza induced glucose transport and phosphate ions enter muscle cells and hepatice.Fosforul composition of bones and teeth, is one of the constituents of nucleic acids, nucleoproteins, phospholipids of cell membranes, is also involved in maintaining acid-base balance in the storage and energy transfer in enzymatic processes, stimulates contraction muscuLara and necessary for maintaining neuronale.Fosfatul activity is present in many foods (meat, vegetable), depending linearly intestinal absorption of phosphorus intake of phosphate and only a small part is actively absorbed, depending on the 1,25 (OH) 2D3 [mechanism becomes important in cases associated with increased levels of 1,25 (OH) 2D3]. Kidneys are the main regulators ofphosphorus homeostasis, approximately 80% of glomerular filtered is reabsorbed in the proximal tubules and 10% in the distal tubules. Cotransporteri phosphate is transported by two Na + / phosphate through the membrane edge of the brush renal tubules. PTH facilitates renal excretion of phosphate by inhibiting Na-dependent transport. Other hormones also play a role in regulating transportphosphate: human growth hormone, IGF1, insulin, thyroid hormones, 1,25 (OH) 2D3 reduced excretion of phosphate, calcitonin, atrial natriuretic factor, EGF, TGF-α, glucocorticoids increase urinary phosphorus to determine the effect excretor.RecomandariRecomandari - balance assessment phospho-calcic and nefrolitiazei.Pregatire pacientNu is necesara.MetodaSe uses spectrophotometric (colorimetric). medicaleSpecimen framework for harvesting - a) the urine of 24 hours from 7am patient urinate and urine does not retain it, then collected in a plastic container of urine all issues until 7am the next day, including; homogenized urine harvested whole quantity is measured shall be retained in 100 ml disposable plastic cups for urine, nopreservative is used, both should be tightly closed container with a lid is kept at 2-8 ° C until work, b) a spontaneous urine sample (preferably first morning urine). container harvesting - a) plastic flask and 2-3 L plastic urine cup (disposable), on which notes the total amount of urine in 24 hours, b) r urina.Cantitate tubeecoltata - a) all urine over 24 hours which is retained 100 ml b) 10 ml.Prelucrare necessary after harvest - acidification to pH 1-4 with 6 N hydrochloric acid stability test - 5 days at room temperature 18 - 28 ° C, 5 weeks at 2 -8 ° C, 6 months at -18 ° C. Limits and interferenteDieta with high in potassium decreases renal excretion of phosphate, generating hyperphosphataemia. Children with thalassemia mailt hiperfosfaturie that generates this deficiency drug fosfor.Interferente: Increases: - acetazolamide, L-alanine, asparaginase, aspirin, bicarbonate, bismuth salts, calcitonin, corticosteroids, dihidrotachysterol, hydrochlorothiazide, metolazon, phosphate, tryptophan, valine, vitamin D. decreases: - antacids containing aluminum.
Spaniola
Las pruebas médicas: orina óptima gama Fósforo: 400 - 1300 disminuye el fósforo urinario aparecen: - hipoparatiroidismo - pseudohipoparatiroidism - D intoxicación por vitamina DescriereDupa calcio, el fósforo es el abundante en la mayoría de los minerales del organismo, siendo en cualquier tejido. El fósforo es el 1% del peso corporal, lo que significa que un cuerpo adulto hay aprox. 600-700 G P en forma de diversos fosfatos inorgánicos y orgánicos. De este monto caen 85% en la constitución del esqueleto, los músculos del 6% y 9% en los nervios y la sangre. Aproximadamente el 70% de fósforo en la sangre está presente en forma orgánica, principalmente fosfolípidos, y el resto de fósforo inorgánico en forma de ortofosfato (H2PO4-, HPO42-), como resultado de la ionización del ácido secuencial fosforic.Fosfatules el anión intracelular principal, en la celda, el fósforo participa principalmente en la forma de fósforo orgánico en el metabolismo de los carbohidratos y las grasas o las proteínas plasmáticas y sólo una pequeña fracción está presente como iones fosfat.Conditiile vinculante facilita el transporte de iones participación de fosfatos orgánicos de fósforo de espacio extra en el w intracelular, lo que induce la liberación de insulinalucoza inducida por el transporte de glucosa e iones fosfato de entrar en las células del músculo y la composición hepatice.Fosforul de huesos y dientes, es uno de los constituyentes de los ácidos nucleicos, nucleoproteínas, fosfolípidos de las membranas celulares, participa también en el mantenimiento del equilibrio ácido-base en el almacenamiento y transferencia de energía en los procesos enzimáticos, estimula la contracción muscuLara y necesario para mantener la actividad neuronale.Fosfatul está presente en muchos alimentos (carne, vegetales), dependiendo de la absorción intestinal de forma lineal el consumo de P de fosfato y sólo una pequeña parte es absorbida activamente, dependiendo de la 1,25 (OH) 2D3 [mecanismo se convierte en importante en los casos asociados con mayores niveles de 1,25 (OH) 2D3]. Los riñones son los principales reguladores de lahomeostasis del fósforo, aproximadamente el 80% en el glomérulo filtrada se reabsorbe en los túbulos proximales y el 10% en los túbulos distales. fosfato Cotransporteri es transportado por dos Na + / fosfato por el lado del cepillo de la membrana de los túbulos renales. PTH facilita la excreción renal de fosfato por la inhibición de transporte Na-dependiente. Otras hormonas también juegan un papel en la regulación del transportefosfato: La hormona del crecimiento humano, IGF1, insulina, hormonas tiroideas, 1,25 (OH) 2D3 redujo la excreción de fosfato, la calcitonina, el factor natriurético atrial, EGF, TGF-α, los glucocorticoides incrementan fósforo urinario para determinar el efecto excretor.RecomandariRecomandari - balance de la evaluación fosfo-cálcico y pacientNu nefrolitiazei.Pregatire se utiliza espectrofotométrico necesara.MetodaSe (colorimétrico). medicaleSpecimen marco para la cosecha - a) la orina de 24 horas a partir de las 7 y paciente orinar orina no se conservan, a continuación, recoge en un recipiente de plástico de orina todos los temas hasta las 7 del día siguiente, incluyendo; homogeneizada orina recolectadas cantidad total se mide, se mantendrá en 100 ml de tazas de plástico desechable para la orina, noconservante se utiliza, ambos deben estar bien cerradas para recipiente con tapa se mantiene a 2-8 ° C hasta que el trabajo, b) una muestra de orina espontánea (orina de la mañana de preferencia primero). contenedores cosecha - a) frasco de plástico y 2-3 L taza de orina de plástico (desechables), en la que toma nota de la cantidad total de orina en 24 horas, b) r urina.Cantitate tuboecoltata - a) toda la orina de más de 24 horas que se conserva 100 ml b) 10 ml.Prelucrare necesarios después de la cosecha - la acidificación a pH 1-4 con clorhídrico 6 N prueba de estabilidad del ácido - 5 días a temperatura ambiente 18 - 28 ° C, durante 5 semanas a 2 -8 ° C, 6 meses a -18 ° C. Límites y interferenteDieta con un alto contenido de potasio disminuye la excreción renal de fosfato, lo que genera la hiperfosfatemia. Los niños con talasemia mailhiperfosfaturie t que genera esta droga deficiencia fosfor.Interferente: Aumentos: - acetazolamida, L-alanina, asparaginasa, aspirina, bicarbonato, sales de bismuto, la calcitonina, corticosteroides, dihidrotachysterol, hidroclorotiazida, metolazon, fosfato, triptófano, valina, la vitamina D. disminuye: - antiácidos que contengan aluminio.
Italiana
Esami medici: ottima urine gamma Fosforo: 400 - 1300 diminuisce fosforo urinario apparire: - ipoparatiroidismo - pseudohipoparatiroidism - intossicazione da vitamina D DescriereDupa calcio, il fosforo è il più ricco di minerali nel corpo, essere in qualsiasi tessuto. Il fosforo è 1% del peso corporeo, il che significa che ci sono circa organismo adulto. 600-700 G P in forma di vari fosfati inorganici e organici. Di tale importo calo 85% nella costituzione dello scheletro, i muscoli del 6% e 9% nei nervi e nel sangue. Circa il 70% di fosforo nel sangue è presente in forma organica, principalmente fosfolipidi, mentre il resto è fosforo inorganico in forma di ortofosfato (H2PO4-, HPO42-), frutto di ionizzazione sequenziale acido fosforic.Fosfatulè il principale anione intracellulare, nella cella, il fosforo è principalmente coinvolto nella forma di fosforo organico nel metabolismo dei carboidrati e dei grassi o proteine legato e solo una piccola parte è questo che facilita il trasporto di ioni vincolanti fosfat.Conditiile fosforo organico coinvolgere ioni fosfato di spazio in più nel intracellulare, w così indotta rilascio di insulinalucoza induce trasporto del glucosio e degli ioni fosfato di entrare nelle cellule muscolari, e la composizione hepatice.Fosforul delle ossa e dei denti, è uno dei componenti degli acidi nucleici, nucleoproteine, fosfolipidi delle membrane cellulari, è anche coinvolta nel mantenimento dell'equilibrio acido-base per l'immagazzinamento e trasferimento di energia nei processi enzimatici, stimola la muscolatura contrazioneLara e necessari al mantenimento di attività neuronale.Fosfatul è presente in molti alimenti (carne, verdura), in funzione lineare assorbimento intestinale di fosforo assunzione di fosfato e solo una piccola parte viene assorbita attivamente, a seconda della la 1,25 (OH) 2D3 meccanismo [diventa importante nei casi associati a livelli aumentati di 1,25 (OH) 2D3]. I reni sono i principali regolatori dellaomeostasi del fosforo, circa il 80% del filtrato glomerulare viene riassorbito nei tubuli prossimali e del 10% nei tubuli distali. fosfato Cotransporteri è trasportato da due Na + / fosfato dal lato spazzola dei tubuli renali membrana. PTH facilita l'escrezione renale di fosfato, inibendo il trasporto Na-dipendente. Altri ormoni svolgono anche un ruolo nella regolazione dei trasportifosfato: ormone umano della crescita, IGF1, insulina, ormoni tiroidei, 1,25 (OH) 2D3 ridotta escrezione di fosfato, calcitonina, fattore natriuretico atriale, EGF, TGF-α, glucocorticoidi aumento di fosforo urinario per determinare l'effetto excretor.RecomandariRecomandari - valutazione dell'equilibrio fosfo-calcico e pacientNu nefrolitiazei.Pregatire è usi necesara.MetodaSe spettrofotometrica (colorimetrici). medicaleSpecimen quadro per la raccolta - a) l'urina di 24 ore a urinare 07:00 e nelle urine dei pazienti non lo trattengono, poi raccolto in un contenitore di plastica di urina fino a quando tutte le questioni 07:00 del giorno successivo, compreso; urina omogeneizzato intero quantitativo raccolto è misurato devono essere conservati in 100 ml bicchieri di plastica usa e getta per le urine, nonconservante viene utilizzato, entrambi dovrebbero essere ben chiuso con un coperchio è mantenuto a 2-8 ° C fino a quando il lavoro, b) un campione di urina spontanea (preferibilmente prima urina del mattino). recipiente di raccolta - a) recipiente di plastica e 2-3 L urine bicchiere di plastica (usa e getta), sulla quale rileva la quantità totale di urine in 24 ore, b) r tubo urina.Cantitateecoltata - a) tutte le urine nell'arco di 24 ore che viene mantenuto ml 100 b) 10 ml.Prelucrare necessario dopo la vendemmia - acidificazione a pH 1-4 con acido cloridrico 6 test di stabilità N - 5 giorni a temperatura ambiente 18 - a 28 ° C, 5 settimane a 2 -8 ° C, 6 mesi a -18 ° C. Limiti e interferenteDieta con un elevato del potassio diminuisce l'escrezione renale di fosfato, generando iperfosfatemia. I bambini affetti da talassemia mailhiperfosfaturie t che genera questa droga carenza fosfor.Interferente: aumenta: - acetazolamide, L-alanina, asparaginasi, aspirina, bicarbonato, sali di bismuto, calcitonina, corticosteroidi, dihidrotachysterol, idroclorotiazide, metolazon, fosfato, triptofano, valina, vitamina D. diminuzioni: - antiacidi contenenti alluminio.
Franceza
Des tests médicaux: l'urine optimale gamme Phosphore: 400 - 1300 diminue de phosphore urinaire apparaissent: - Hypoparathyroïdie - pseudohipoparatiroidism - la vitamine D intoxication DescriereDupa calcium, le phosphore est l'abondance de la plupart des minéraux dans le corps, être dans n'importe quel tissu. Le phosphore est de 1% du poids corporel, ce qui signifie que d'un corps adulte il ya env. 600-700 G P sous la forme de divers phosphates inorganiques et organiques. De ce montant chute de 85% dans la constitution du squelette, les muscles de 6% et 9% dans les nerfs et le sang. Environ 70% du phosphore dans le sang est présent sous forme organique, notamment les phospholipides, le reste étant du phosphore sous forme d'orthophosphate (H2PO4-, HPO42-), résultant de l'ionisation séquentielle acide fosforic.Fosfatulest le principal anion intracellulaire, dans la cellule, le phosphore est principalement impliquée dans la forme de phosphore organique dans le métabolisme des glucides et de lipides ou de protéines et seulement une petite partie est ce qui facilite le transport d'ions contraignant fosfat.Conditiile phosphore organique impliquent des ions phosphate d'espace supplémentaire dans la intracellulaire, w l'insuline induite par ce communiquéle transport du glucose induite lucoza ions phosphate et pénétrer dans les cellules musculaires et de la composition hepatice.Fosforul des os et des dents, est l'un des constituants des acides nucléiques, nucléoprotéines, des phospholipides des membranes cellulaires, est également impliqué dans le maintien de l'équilibre acido-basique dans le stockage et transfert d'énergie dans les processus enzymatiques, stimule la contraction muscuLara et nécessaire pour maintenir l'activité neuronale.Fosfatul est présent dans de nombreux aliments (viande, légumes), en fonction de l'absorption intestinale de façon linéaire de l'apport de phosphore du phosphate et seulement une petite partie est absorbée activement, en fonction de la 1,25 (OH) 2D3 [mécanisme devient important dans les cas associés à des niveaux accrus de 1,25 (OH) 2D3]. Les reins sont les principaux régulateurs del'homéostasie du phosphore, environ 80% des filtrée glomérulaire est réabsorbée dans les tubules proximaux et 10% dans le tubule distal. Cotransporteri phosphate est transporté par deux Na + / phosphate par le côté brosse des tubules rénaux membrane. PTH facilite l'excrétion rénale de phosphate par les transports en Na-dépendante inhibition. D'autres hormones jouent également un rôle dans la régulation des transportsphosphate: hormone de croissance humaine, l'IGF1, l'insuline, des hormones thyroïdiennes, 1,25 (OH) 2D3 excrétion réduite de phosphate, la calcitonine, facteur natriurétique auriculaire, EGF, TGF-α, les glucocorticoïdes augmentation du phosphore urinaire pour déterminer l'effet excretor.RecomandariRecomandari - évaluation de l'équilibre phospho-calcique et pacientNu nefrolitiazei.Pregatire spectrophotométrique méthode est utilisée necesara.MetodaSe (colorimétriques). medicaleSpecimen cadre de récolte - a) l'urine de 24 heures à partir de 7h uriner et l'urine du patient n'est pas le conserver, puis recueillie dans un récipient en plastique d'urine toutes les questions jusqu'à 7h le lendemain, y compris; urine récoltée homogénéisé quantité totale est mesurée doit être conservé dans 100 ml tasses jetables en plastique pour l'urine, pas deconservateur est utilisé, les deux doivent être hermétiquement fermés contenant avec un couvercle est conservé à 2-8 ° C jusqu'à ce que le travail, b) un échantillon d'urine spontanée (urines du matin de préférence en premier). récipient de récolte - a) flacon en plastique et 2-3 L tasse d'urine en plastique (jetable), sur lequel les notes du montant total de l'urine en 24 heures, b) du tube r urina.Cantitateecoltata - a) toutes les urines dans les 24 heures qui est retenu 100 b ml) 10 ml.Prelucrare nécessaire après la récolte - acidification à pH 1-4 avec 6 N d'acide chlorhydrique test de stabilité - 5 jours à 18 température ambiante - 28 ° C, 5 semaines à 2 -8 ° C, 6 mois à -18 ° C. Les limites et interferenteDieta avec une teneur élevée en potassium réduit l'excrétion rénale de phosphate, de production de l'hyperphosphatémie. Les enfants atteints de thalassémie mailhiperfosfaturie t qui génère ce médicament déficit fosfor.Interferente: Augmente: - acétazolamide, L-alanine, asparaginase, l'aspirine, le bicarbonate, sels de bismuth, la calcitonine, les corticostéroïdes, dihidrotachysterol, l'hydrochlorothiazide, metolazon, le phosphate, le tryptophane, la valine, de la vitamine D. diminue: - des antiacides contenant de l'aluminium.
Germana
Medizinische Tests: Urin Phosphor optimalen Bereich: 400 - 1300 sinkt Urin Phosphor enthalten: - Hypoparathyreoidismus - pseudohipoparatiroidism - Vitamin D-Intoxikation DescriereDupa Kalzium, Phosphor ist das am häufigsten vorkommende Mineralien in den Körper, wobei in jedem Gewebe. Phosphor ist 1% des Körpergewichts, was bedeutet, dass ein erwachsener Körper gibt es ca. 600-700 G P in Form von verschiedenen anorganischen und organischen Phosphate. Von diesem Betrag werden 85% fallen in die Verfassung des Skeletts, der Muskeln 6% und 9% in den Nerven und Blut. Etwa 70% des Phosphors im Blut vorhanden ist in organischer Form, hauptsächlich Phospholipide, der Rest wird anorganisches Phosphat in Form von Orthophosphat (H2PO4-, HPO42-), die sich aus sequentiellen Ionisation fosforic.Fosfatul Säureist das wichtigste intrazelluläre Anion, in der Zelle, ist Phosphor in erster Linie in Form von organischen Phosphorverbindungen in den Stoffwechsel von Kohlenhydraten und Fett oder Protein gebunden und beteiligte nur ein kleiner Teil ist dies, dass Ionenbindungsstelle fosfat.Conditiile organische Phosphor-Transport erleichtert beinhalten Phosphationen zusätzlichen Platz in der intrazellulären, damit induzierte Insulinfreisetzung wlucoza induzierten Glukose-Transport-und Phosphat-Ionen geben Muskelzellen und hepatice.Fosforul Zusammensetzung von Knochen und Zähnen, ist einer der Bestandteile der Nukleinsäuren, Nukleoproteine, Phospholipide der Zellmembranen, ist auch bei der Aufrechterhaltung Säure-Basen-Gleichgewicht bei der Lagerung und beteiligt Energie-Transfer in enzymatische Prozesse, stimuliert die Kontraktion muscuLara und notwendig für die Aufrechterhaltung neuronale.Fosfatul Tätigkeit ist in vielen Lebensmitteln (Fleisch, Gemüse), je linear intestinale Resorption von Phosphor-Aufnahme von Phosphat und nur ein kleiner Teil wird aktiv absorbiert, je nach 1,25 (OH) 2D3 [Mechanismus wird in den Fällen mit einem höheren verbundenen wichtigen 1,25 (OH) 2D3]. Nieren sind die wichtigsten Regulatoren derPhosphor-Homöostase, etwa 80% der glomerulären Filter ist in den proximalen Tubuli resorbiert und 10% in den distalen Tubuli. Cotransporteri Phosphat wird durch zwei Na + / von der Bürste Seite der Membran Nierentubuli Phosphat transportiert. PTH erleichtert renale Ausscheidung von Phosphat durch Hemmung der Na-abhängigen Transport. Andere Hormone spielen ebenfalls eine Rolle bei der Regulierung des VerkehrsPhosphat: menschliches Wachstumshormon, IGF1, Insulin, Schilddrüsenhormone, 1,25 (OH) 2D3 reduzierte Ausscheidung von Phosphat, Calcitonin, atrialen natriuretischen Faktors, EGF, TGF-α, Glukokortikoide erhöhen Urin Phosphor, um den Effekt excretor.RecomandariRecomandari - Balance Bewertung bestimmen phospho-Kalk und nefrolitiazei.Pregatire pacientNu ist necesara.MetodaSe verwendet spektrophotometrische (farbmetrisch). medicaleSpecimen Rahmen für die Ernte - a) der Urin von 24 Stunden von 7 Patienten urinieren und Urin nicht halten, dann in einem Kunststoffbehälter von Urin gesammelt alle Fragen bis 7Uhr am nächsten Tag, inklusive; homogenisiert geerntet ganze Menge Urin gemessen wird in 100 ml-Einweg-Plastikbecher für Urin, kein beibehalten werdenKonservierungsstoff verwendet wird, sollten beide dicht geschlossenen Behälter mit einem Deckel ist bei 2-8 ° C bis arbeiten, b) eine spontane Urinprobe (vorzugsweise Morgenurin). Container Ernte - gehalten a) Kunststoffgefäß und 2-3 L Kunststoff-Tasse Urin (Einweg), auf dem der Gesamtbetrag der Urin in 24 Stunden fest, b) r urina.Cantitate Röhreecoltata - a) alle Urin über 24 Stunden, 100 ml mitgeführt werden b) 10 ml.Prelucrare notwendig nach der Ernte - Ansäuern auf pH 1-4 mit 6 N Salzsäure Stabilität testen - 5 Tage bei Raumtemperatur 18 - 28 ° C, 5 Wochen bei 2 -8 ° C, 6 Monate bei -18 ° C. Limits und mit einem hohen interferenteDieta an Kalium sinkt die renale Ausscheidung von Phosphat, Generierung Hyperphosphatämie. Kinder mit Thalassaemia mailt hiperfosfaturie, dass dieser Mangel Medikament fosfor.Interferente: Erhöht: - Acetazolamid L-Alanin, Asparaginase, Aspirin, Bicarbonat, Wismutsalze, Calcitonin, Kortikosteroide, dihidrotachysterol, Hydrochlorothiazid, metolazon-, Phosphat-, Tryptophan, Valin, Vitamin D. generiert abnimmt: - Aluminium-haltigen Antazida.
Rusa
Медицинские тесты: Фосфор мочи Оптимальный диапазон: 400 - 1300 уменьшается мочевых фосфора появляются: - гипопаратиреоз - pseudohipoparatiroidism - витамин D интоксикации DescriereDupa кальций, фосфор, является наиболее распространенным минералы в организме, находясь в любой ткани. Фосфор составляет 1% от веса тела, что означает, что тело взрослого Есть прибл. 600-700 G P в виде различных органических и неорганических фосфатов. Из этой суммы 85%-ное падение конституции скелета, мышц 6% и 9% в нервах и крови. Около 70% фосфора в крови присутствует в органической форме, в первую очередь фосфолипиды, остальная часть неорганического фосфора в форме ортофосфата (H2PO4-, HPO42-), в результате последовательной ионизации fosforic.Fosfatul кислотыявляется основным внутриклеточным анионом, в камере, фосфор в основном занимается в виде органического фосфора в метаболизме углеводов и жира или белка, и лишь небольшая часть этого, что облегчает ионов обязательного fosfat.Conditiile органического фосфора транспорта связаны фосфат-ионов дополнительного пространства во внутриклеточной, таким образом, индуцированные ш освобождения инсулинаlucoza индуцированного транспорта глюкозы и фосфат-ионов ввести мышечных клеток и hepatice.Fosforul состав костей и зубов, является одним из компонентов нуклеиновых кислот, нуклеопротеидов, фосфолипидов клеточных мембран, участвует также в поддержании кислотно-щелочного баланса при хранении и переноса энергии в ферментативных процессов, стимулирует сокращение muscuЛара и необходимы для поддержания деятельности neuronale.Fosfatul присутствует во многих продуктах питания (мясо, овощи), в зависимости линейно кишечного поглощения фосфора потребления фосфорных и только небольшая часть активно поглощается, в зависимости от 1,25 (OH) 2D3 [механизм становится важным в тех случаях, связанных с повышением уровня 1,25 (OH) 2D3]. Почки являются основными регуляторамигомеостаза фосфора, около 80% клубочковой отфильтрованные поглощен проксимальных канальцев и 10% в дистальных канальцев. Cotransporteri фосфата перевозится 2 Na + / фосфат кистью стороны мембраны почечных канальцев. PTH облегчает почечной экскреции фосфатов путем ингибирования Na-зависимого транспорта. Другие гормоны также играют роль в регуляции транспортафосфат: человеческий гормон роста, IGF1, инсулин, гормоны щитовидной железы, 1,25 (OH) 2D3 сокращение экскрецию фосфатов, кальцитонина, предсердного натрийуретического фактора эпидермального фактора роста, TGF-α, глюкокортикоидов увеличение мочевого фосфора для определения влияния excretor.RecomandariRecomandari - баланс оценки фосфорно-кальциевого и nefrolitiazei.Pregatire pacientNu является necesara.MetodaSe использует спектрофотометрического (колориметрический). medicaleSpecimen рамки для сбора урожая - а) моче 24 часов с 7 утра мочу больного и мочи не сохранить его, затем собираются в пластиковый контейнер с мочой все вопросы до 7 утра на следующий день, в том числе; гомогенизированные мочи собрали целом величина измеряется не подлежат возврату в 100 мл одноразовых пластиковых стаканчиков для мочи, неконсерванта используется, как должны быть плотно закрыты контейнер с крышкой хранится при температуре 2-8 ° C до работы, б) образцов спонтанной мочи (желательно первой утренней моче). контейнер уборки -) пластиковый флакон и 2-3 л пластиковый стаканчик мочи (одноразовые), в котором отмечает, общий объем мочи за 24 часа, б) г urina.Cantitate трубкиecoltata -) все моче в течение 24 часов, что сохранить 100 мл б) 10 ml.Prelucrare необходимые после сбора урожая - подкисления до рН 1-4 с 6 N соляной кислоты тест стабильности - 5 дней при комнатной температуре 18 - 28 ° C, 5 недель 2 -8 ° C, 6 месяцев при температуре -18 ° C. Пределы и interferenteDieta с высоким содержанием калия снижается почечная экскреция фосфата, создавая гиперфосфатемия. Дети с талассемией почтет hiperfosfaturie, который генерирует этот недостаток наркотиков fosfor.Interferente: Увеличение: - ацетазоламид, L-аланин, аспарагиназа, аспирин, сода, солей висмута, кальцитонин, кортикостероиды, dihidrotachysterol, гидрохлоротиазид, metolazon, фосфат, триптофан, валин, витамина D. уменьшается: - антациды, содержащие алюминий.
Portugheza
Exames médicos: Fósforo ótimo intervalo de urina: 400 - diminui urinária de fósforo 1300 aparecem: - hipoparatireoidismo - pseudohipoparatiroidism - vitamina D DescriereDupa intoxicação, fosfato de cálcio é o mais abundante de minerais no corpo humano, em qualquer tecido. O fósforo é de 1% do peso corporal, o que significa que um corpo adulto, há aprox. 600-700 G P na forma de vários fosfatos inorgânicos e orgânicos. Deste montante, queda de 85% na constituição do esqueleto, os músculos de 6% e 9% nos nervos e sangue. Cerca de 70% de fósforo no sangue está na forma orgânica, principalmente fosfolipídios, sendo o restante de fósforo inorgânico na forma de ortofosfato (H2PO4, HPO42), resultantes da ionização seqüencial ácido fosforic.Fosfatulé o principal ânion intracelular na célula, o fósforo é envolvida principalmente na forma de fósforo orgânico no metabolismo de carboidratos e gordura ou proteína ligado e apenas uma pequena parte é isso que facilita o transporte de íons de fósforo obrigatório fosfat.Conditiile orgânicos envolvem íons fosfato de espaço extra no intracelular w lançamento, assim induzido insulinalucoza transporte de glicose induzida por íons fosfato e entrar nas células musculares e hepatice.Fosforul composição dos ossos e dentes, é um dos constituintes dos ácidos nucléicos, nucleoproteínas, fosfolipídios das membranas celulares, também está envolvido na manutenção do equilíbrio ácido-base no armazenamento e transferência de energia em processos enzimáticos, estimula a contração muscuLara e necessário para a manutenção da actividade neuronale.Fosfatul está presente em muitos alimentos (carne, legumes), em função da absorção intestinal de forma linear do consumo de fósforo de fosfato e apenas uma pequena parte é absorvida ativamente, dependendo da 1,25 (OH) 2D3 [Mecanismo de torna-se importante nos casos associados com aumento dos níveis de 1,25 (OH) 2D3]. Os rins são os principais reguladores dahomeostase de fósforo, cerca de 80% do filtrado glomerular é reabsorvida nos túbulos proximal e 10% nos túbulos distal. fosfato Cotransporteri é transportada por dois Na + / fosfato ao lado da escova dos túbulos renais membrana. PTH facilita a excreção renal de fosfato por transporte Na-dependente de inibição. Outros hormônios também desempenham um papel na regulação do transportefosfato: hormônio de crescimento humano, IGF1, insulina, hormônios da tireóide, 1,25 (OH) 2D3 reduzida excreção de fosfato, a calcitonina, o fator natriurético atrial, EGF, TGF-α, glucocorticóides aumento de fósforo urinário para determinar o efeito excretor.RecomandariRecomandari - avaliação do equilíbrio fosfo-cálcica e pacientNu nefrolitiazei.Pregatire se usa necesara.MetodaSe espectrofotométrico (colorimétrico). medicaleSpecimen quadro para a colheita - a) na urina de 24 horas a partir de 07:00 paciente urinar e urina não mantê-la, em seguida, recolhidos em um recipiente plástico de urina de todas as questões até 07:00 do dia seguinte, inclusive; urina homogeneizada colhidas quantidade total é medida deve ser mantida em 100 ml copos plásticos descartáveis para a urina, nãoconservante usado, ambos devem ser fechados hermeticamente o recipiente com uma tampa deve ser mantida a 2-8 ° C até o trabalho, b) uma amostra de urina espontânea (primeira urina da manhã, de preferência). recipiente de colheita - a) frasco de plástico e 2-3 L copo de urina de plástico (descartáveis), que regista a quantidade total de urina em 24 horas, b) tubo r urina.Cantitateecoltata - a) toda a urina durante 24 horas, que é mantido por 100 ml b) 10 ml.Prelucrare necessário após a colheita - a acidificação a pH 1-4 com ácido clorídrico 6 N. teste de estabilidade - 5 dias à temperatura ambiente 18 - 28 ° C, 5 semanas a 2 -8 ° C, 6 meses a -18 ° C. Limites e interferenteDieta com um alto teor de potássio diminui a excreção renal de fosfato, gerando hiperfosfatemia. As crianças com talassemia mailhiperfosfaturie t que gera essa droga deficiência fosfor.Interferente: Aumenta: - acetazolamida, L-alanina, asparaginase, aspirina, bicarbonato, sais de bismuto, a calcitonina, corticóides dihidrotachysterol, hidroclorotiazida, metolazon, fosfato, triptofano, valina, vitamina D. diminui: - antiácidos contendo alumínio.
Intra in cont

Email:

Parola:

Cont nou
Promovare

Dezinfectant SANO